О азилуОСНОВНИ ПОЈМОВИ

 

Азил је право на боравак и заштиту које има странац коме је на основу одлуке надлежног органа који је одлучивао о његовом захтеву за азил у Републици Србији одобрено уточиште или други облик заштите предвиђен Законом о азилу.

Поступак азила је поступак, уређен Законом о азилу, за стицање и престанак права на азил и других права лица која траже азил.

Лице које тражи азил је странац који поднесе захтев за азил на територији Републике Србије о чијем захтеву није донета коначна одлука.

Избеглица је лице које се, због оправданог страха од прогона своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности некој групи или због својих политичких уверења, не налази у држави свог порекла и није у могућности или због тог страха не жели да се стави под заштиту те државе, као и лице без држављанства које се налази изван државе свог претходног сталног боравка и које не може или због тог страха не жели да се врати у ту државу.

Уточиште је право на боравак и заштиту која се даје избеглици на територији Републике Србије за кога надлежни орган утврди да је његово страховање од прогона у држави порекла основано.

Субсидијарна заштита је облик заштите који Република Србија одобрава странцу, који би у случају повратка у земљу порекла био изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању, или би његов живот, безбедност или слобода били угрожени насиљем општих размера које је изазвано спољном агресијом или унутрашњим оружаним сукобима или масовним кршењем људских права.

Поводом захтева за азил и престанка тог права, у првом степену поступак води и све одлуке доноси надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова (Канцеларија за азил).

Комисија за азил одлучује у другом степену по жалбама на одлуке Канцеларије за азил, а чине је председник и осам чланова које именује Влада на период од четири године.

Смештај и основни животни услови за тражиоце азила до доношења коначне одлуке о њиховом захтеву су обезбеђени у центрима за азил. Центри за азил су у саставу Комесаријата за избеглице, као посебне организације, у смислу Закона о државној управи и Закона о државним службеницима. Влада својим актом оснива један или више центара за азил.

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.